Rent a car NS 021 agencija Novi Sad, adresa i podaci firme
 1. “RENT A CAR” NS 021 agencija - Novi Sad daje na korišćenje vozilo navedeno na prvoj strani ugovora, stavka “Detalji o najmu vozila” na vreme i uz uslov utvrđen ovim Ugovorom o najmu.
 2. Potpisivanjem ovog ugovora korisnik potvrđuje da je rent a car vozilo preuzeo u ispravnom stanju, čist i sa punim rezervoarom goriva, ukoliko drugačije nije navedeno ugovorom, te se obavezuje da automobil vrati u istom stanju.
 3. Korisnik se obavezuje da će platiti gorivo utrošeno tokom najma.
 4. Korisnik se obavezuje da će rent a car vozilom upravljati sa standardnom opremom I dodatnom opremom sa kojom je vozilo I preuzeo.
 5. Korisnik se obavezuje da će vozilo vratiti u ugovorenom vremenskom okviru ili ranije na zahtev “RENT A CAR” agencije u Novom Sadu. U slučaju produženja najma, korisnik će tražiti saglasnost “RENT A CAR” agencije 24 sata unapred, te istovremeno uplatiti dodatni rent a car depozit.
 6. Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je u ovom ugovoru navedena kao drugi vozač.
 7. Vozilo se ne sme koristiti:
  1. za plaćeni prevoz roba ili putnika,
  2. za šlepanje drugih vozila,
  3. za sportska takmičenja,
  4. ako je korisnik pod uticajem alkohola ili narkotika,
  5. ako je pretovareno ili se u njemu nalazi više putnika nego što je dozvoljeno/predviđeno njegovim specifikacijama,
  6. za prevoz životinja, lako zapaljivog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisima ili sadržaja koji mogu oštetiti rent a car vozilo,
  7. u slučaju nepoštovanja napred navedenih pravila i u slučaju nasavesnog korišćenja vozila, korisnik će u potpunosti snositi troškove prouzrokovane štete.
 8. Korisnik ne može ustupiti prava i obaveze iz ovog Ugovora drugom licu, niti prodati (otuđiti) rent a car vozilo ili njegove delove i opremu.
 9. Korisnik se obavezuje da neće prelaziti granice Srbije, bez prethodne saglasnosti “RENT A CAR” agencije.
 10. Ukoliko korisnik prekorači ugovoreni rok najma, vozilo će se smatrati ukradenim, o čemu će “RENT A CAR” agencija u Novom Sadu obavestiti nadležne organe policije.
 11. Korisnik se obavezuje da će za vreme trajanja najma vozila voditi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, redovno proveravati tečnost za hlađenje, ulje, pritisak u gumama, te vršiti neophodne zamene ulja. Troškovi koje korisnik može imati usled navedenog mogu se priznati uz priložene račune. Korisnik se smatra odgovornim za sve štete nastale nepravilnim održavanjem rent a car vozila.
 12. Korisnik je odgovoran za štete nastale na vozilu koje izazove nepravilnim korišćenjem vozila. Korisnik će se teretiti za troškove šlepanja vozila, troškove smanjenja vrednosti i gubitak prihoda po tom osnovu tokom opravke. Takođe će snositi troškove koje “RENT A CAR” NS 021 agencija u Novom Sadu kao vlasnik vozila može imati prema trećim licima, a koji su izazvani nepravilnim korišćenjem od strane korisnika.
 1. Korisnik je odgovoran za štetu na rent a car vozilu u toku trajanja najma koji prouzrokuje korisnik ili neko treće lice, a u slučaju da je korisnik prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi , adresi stanovanja ili važećim ispravama. U slučaju štete prema trećim licima, korisnik će snositi sve troškove koje može imati po tom osnovu.
 2. Korisnik se obavezuje da će u vreme kad ne koristi rent a car vozilo obavezno zaključavati vozilo i ključeve od istog nositi sa sobom. Po završetku najma korisnik je obavezan vratiti ključeve i dokumente. Gubitak istih je dužan nadoknaditi.
 3. Korisnik oslobađa “RENT A CAR” NS 021 agenciju iz Novog Sada svake odgovornosti za krađu, oštećenje i gubitak imovine koju je preuzeo u vozilu i u vreme trajanja i po vraćanju vozila iz najma. Korisnik se obavezuje da neće teretiti “RENT A CAR” za krađu i gubitak imovine.
 4. Za vreme trajanja najma, korisnik će snositi troškove garažiranja, parkiranja, eventualnih prekršajnih kazni i drugih nepredviđenih troškova.
 5. Korisnik neće snositi troškove popravke mehaničkih kvarova ukoliko je preuzeo potrebne mere da do takvih kvarova ne dođe.
 6. “RENT A CAR” NS 021 agencija u Novom Sadu ne snosi nikakve posledice uzrokovane kvarom vozila za vreme najma.
 7. U slučaju oštećenja plombi, kvara na brojaču kilometraže ili na samom vozilu, korisnik je dužan zaustaviti vozilo i o tome obavestiti najbližu poslovnicu “RENT A CAR” od koje će dobiti uputstva za dalje postupke.
 8. Korisnik se obavezuje da će sve troškove po ovom ugovoru platiti u zakonom predviđenom roku.
 9. Vozilo je osigurano po osnovu: auto-kasko i auto-odgovornosti osiguranja. Tarifni paketi uključuju pokrivanje štete na iznajmljenom rent a car vozilu i krađu vozila u toku najma sa obaveznim učešćem u šteti ili krađi u iznosu koji je utvrđen Ugovorom sa osiguravajućom kompanijom. Klijent učestvuje u naknadi štete do iznosa koji je naznačen u ugovoru.
 10. Korisnik se obavezuje da će u slučaju nastanka štete na automobile ili saobraćajnog udesa štititi interese “RENT A CAR” NS 021 agencije iz Novog Sada na način da će:
  1. Pozvati i sačekati organe policije da izvrše uvid.
  2. Obavestiti najbližu poslovnicu “RENT A CAR”
  3. Obezbediti ili skloniti vozilo na sigurno mesto pre napuštanja u dogovoru sa policijom, posle izvršenog uviđaja.
 11. Zvanični cenovnik “RENT A CAR” NS 021 agencija - Novi Sad I OPŠTI USLOVI IZNAJMLJIVANJA VOZILA, koji su predočeni korisniku predstavljaju sastavni deo ovog Ugovora.
 12. Izmene uslova i odredaba Ugovora moguće su samo uz pismenu saglasnost obe ugovorne strane.
 13. Korisnik se obavezuje da će sve troškove po ovom ugovoru platiti u zakonom predviđenom roku.
 14. U slučaju spora po ovom Ugovoru, nadležan je Sud u Novom Sadu.